1.1 ประวัติของสถานศึกษา       
      โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา พร้อมด้วยอาคารเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet ) ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
( Sound Lab ) และหัองปฏิบัติการต่าง ๆ ตามสาขาวิชา ดำเนินการบริหารโดย ดร. พันศักดิ์  ว่องกสิกร พร้อมคณาจารย์ชาวไทย
และชาวต่างชาติ  โรงเรียนเปิดสอนสายอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวง ศึกษาธิการ
ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาและของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                
1.2   ขนาดและที่ตั้ง

       โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่  ตั้งอยู่ เลขที่ 362 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  50000  โทรศัพท์ 053-242015 , 053-242105 โทรสาร 053- 242105               
1.3   ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์

ปรัชญา   
รักศิลปะ  กระทำความดี   สามัคคี   มีวินัย   ตั้งใจเรียน

รักศิลปะ  หมายถึง การสร้างและปลูกฝังสิ่งที่ดีงามของคุณค่าทางศิลปะเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังได้ส่งเสริมและสร้างสรรค์
ให้เกิดคุณค่าทางจิตใจต่อผู้เรียน และต่อ บุคคลากร ในโรงเรียนโดยตลอด ทำให้ทุกคนเกิดความรักศิลปะ เกิดความรักใน
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยเราเพื่อเกิดความรักในศิลปะ ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ และมีเจตคติที่ดีงาม

กระทำความดี  หมายถึง การกระทำความดี เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามต้องควรที่จะปฏิบัติให้เป็นวินัยของตนเองอย่างต่อ
เนื่องโดยตลอด และเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องกล้าที่จะกระทำเพื่อให้เกิดความเป็น วินัย เป็นนิสัยของตนเอง ในการปฏิบัติต่อตน
เอง ครอบครัว สังคมและส่วนรวม

สามัคคี  หมายถึง  ความสามัคคีทำให้เกิดเป็นพลัง ทำให้เกิดผลสำเร็จ นักเรียนและบุคลากร ทุกคน ต้องมีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่เป็นองค์กรที่เห็นถึงการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข ทั้งภายในและภายนอก ทำให้องค์กรต้องตระหนักและปฏิบัติอยู่เสมอในกิจการใด ๆ ที่ทำ

มีวินัย  หมายถึง  สิ่งที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีและถูกต้องที่กระทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดวินัย ในการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเกิดวินัยต่อหน้าที่ เป็นแบบปฏิบัติที่ดีงามแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม

1.4 วิสัยทัศน์
    โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มีการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนที่ทัน
สมัย โดยเน้นหลักวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม

1.5 พันธกิจ
   โรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 

www.thaivicm.com  E-mail : cminter202@hotmail.com.